2018/2019 год.

Годишен план за дейността
Дневен режим
Училищни учебни планове
Правилник за вътрешния трудов ред
Правилник за осигуряване на БУВОТ
Правилник за дейността на училището
Училищна програма за ЦДО
План за квалификационната дейност
Спортен календар
График за допълнителен час по ФВС
График за провеждане на изпити – самостоятелна форма на обучение
График за консултации
График за контролни и класни работи през I-ви учебен срок