Административни услуги

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование
Приемане и преместване на ученици
Издаване на диплома за средно образование
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Заявления

Заявление за приемане
Заявление европейско приложение към диплома

Заявление за валидиране
Заявление за дубликат
Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучени или степени на образование (от І клас до VІ клас) и професионална квалификация по документи, издадени от училища от чужди държави

Достъп до обществена информация

Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за достъп до обществена информация
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Годишен отчет за 2018г.