За ученици и родители

Електронно четими учебници

Седмично разписание – първи срок 2020/2021 година
Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година
График за контролни и класни работи през І-ви учебен срок

ГРАФИК за КОНСУЛТАЦИИ на учителите по учебни предмети през І учебен срок за учебната 2020/2021 г.

ГРАФИК- олимпиади за учебната 2020-2021 година