Обществени поръчки

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – 2019 ГОДИНА

Възлагане на поръчка за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Обявление

Заповед процедура

Заповед за комисия

Изисквания към участниците

Протокол от заседание на комисията


Възлагане на поръчка, по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП
Обява № 1

Предмет на поръчката:
„Строително – монтажни и ремонтни работи в обект: СУ „Антон Попов, гр. Петрич“

Връзка към АОП

Документи: публикувани на 17.01.2019 г., в 14:02 часа
Обява – doc, pdf 
Указания – doc, pdf
Количествено-стойностна сметка – xls, pdf 
Проект на договор – doc, pdf
Техническа спецификация – doc, pdf

Протокол по чл. 97, ал. 4 ППЗП – публикуван на 28.02.2019 г.

Договор за изпълнение на СМР
Техническо предложение
Ценово предложение


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – 2016 ГОДИНА

СОУ „Антон Попов” – гр. Петрич, открива процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП, с предмет: „Приготвяне и доставка на храна, по предварителна заявка, за учениците от СОУ „Антон Попов”-град Петрич”,  по две обособени позиции:

·         Позиция № 1 – «Доставка на готови сутрешни закуски, в индивидуални опаковки, за децата от подготвителните групи и учениците от I – ви до IV клас / включително/  в  СОУ „Антон Попов”,  гр. Петрич”- Прогнозен брой деца и ученици – 130 /сто и тридесет/. Прогнозен брой учебни дни – 320 /триста и двадесет/. Максималната допустима стойност за 1 /един/ брой закуска е: 0,42 лв. /четиридесет и две стотинки/ без ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция е 17 472 лв. (седемнадесет хиляди четиристотин седемдесет и два лева) без ДДС. Срок на изпълнение на поръчката – от влизане в сила на договора за закуска до 01.03.2018 г.  Поръчката за доставка на закуски се извършва по реда и при условията на Постановление N 308 от 20 декември 2010 година на Министерски съвет за осигуряване и разпределяне средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас и се определят за всяка финансова година, като училището отпуска средства от бюджета си за финансиране на доставката на закуски.

·         Позиция № 2 „Доставка на готови ястия за обяд, в индивидуални опаковки, с прибори за еднократна употреба за хранене – кетъринг, за учениците от  I-ви до VIII клас / включително/ в СОУ„Антон Попов”,  гр. Петрич”. Прогнозен брой ученици – 140 /сто и четиридесет/. Прогнозен брой учебни дни – 320 /триста и двадесет/. Максималната допустима стойност за 1 /един/ брой обяд е: 2.00 /два/ лева без ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция е : 89 600 /осемдесет и девет хиляди и шестстотин/ лева без ДДС. Срок на изпълнение на поръчката – от влизане в сила на договора за обяд до 01.03.2018 г.  Училището финансира поевтиняване на обяда в размер – 1 (един) лев на доставен обяд без ДДС, (1,20 лв) с ДДС, а разликата от цената на  обяда е за сметка на ученика.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СОУ „Антон Попов,  гр. Петрич;

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Документацията за участите може да бъде изтеглена безплатно от електронната страница на училището: http://souantonpopov.org/, „Профил на купувача”, като желаещите имат право да получат документацията от деловодството на СОУ”Антон Попов” – град Петрич, с административен адрес:  в гр. Петрич,  ул.”Тетово”№ 8,  само и единствено ако желаят това, при цена, която съответства на действителните разходи за отпечатване и размножаването й. /съгл. Чл.28, ал.7 ЗОП.

2. Място и срок за подаване на офертите: отдел „Счетоводство“ в сградата на  СОУ „Антон Попов”град Петрич, ул. „Тетово” № 8 до 16:30 часа на 10.02.2016 г.

3. Офертите ще бъдат разглеждани от назначена със Заповед на Възложителя комисия  на 11.02.2016 г. от 14:00 часа в сградата на СОУ „Антон Попов”град Петрич, ул. „Тетово” № 8  –  учителска стая.

Решението за откриване на обществена поръчка и Обявлението за обществена поръчка са публикувани в Регистъра на Агенцията за обществените поръчки на 13.01.2016 г.

Заповед на възложителя за откриване на процедурата – публикувано на 13.01.2016г., в 13:15 часа;

Решение за откриване на обществена поръчка публикувано на 13.01.2016 г., в 13:17 часа;

Обявление за обществена поръчка – публикувано на 13.01.2016 г., в 13:22 часа;

УСЛОВИЯ, УКАЗАНИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА публикувано на 13.01.2016 г., в 13:25 часа;

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ публикувано на 13.01.2016 г., в 13:28 часа;

КОМПЛЕКТ ОТ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ – ПРИЛОЖЕНИЯпубликувано на 13.01.2016 г., в 13:29 часа;

Съобщение до медии публикувано на 13.01.2016 г., в 13:32 часа;

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 69a, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че на 17.02.2016 г. в 14.00 часа в учителската стая, находяща се  в сградата на СОУ „Антон Попов”, в град Петрич, ул.”Тетово”№ 8, ще бъдат отворени Ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Приготвяне и доставка на храна, по предварителна заявка, за учениците от  СОУ „Антон Попов” ,  гр. Петрич, публикувана в РОП, с Решение, с вх. № Е-31-00-002172/13.01.2016 г. с Уникален идентификационен номер на документа- № 707245 и Обявление, с вх. № Е-31-00-002156/13.01.2016 г., с Уникален идентификационен номер на документа- № 707231,

При отварянето на плик №3 „Предлагана цена” могат да присъстват участници в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Комисия, назначена със Заповед № 196/11.02.2016 г.

Съобщението е публикувано на сайта на училището на 15.02.2016 г.

Протокол 1 от работата на комисията – публикуван на 15.02.2016 год.

Протокол 2 от работата на комисията – публикуван на 18.02.2016 год.

Заповед № 218 – публикувана на 18.02. 2016 год.

Договори за възлагане на обществена поръчка:
ЕТ „Дилия – Илия Чергов“ – публикуван на 29.02.2016 г.
ЕТ „Албена Узунова“ – публикуван на 29.02.2016 г.


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – 2015 ГОДИНА

СОУ „Антон Попов”,  гр. Петрич  отправя Публична покана, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на храна по предварителна заявка за учениците от СОУ „Антон Попов”-град Петрич”,  по две обособени позиции:

  • Позиция № 1 – «Доставка на готови закуски, в индивидуални опаковки, за децата от подготвителните групи и учениците от I-ви до IV клас включително, на СОУ „Антон Попов” гр. Петрич”; Прогнозен брой деца и ученици – 130 /сто и тридесет/. Прогнозен брой учебни дни – 89 /осемдесет и девет/. Максималната допустима стойност за 1 /един/ брой закуска е: 0,42 лв. /четиридесет и две стотинки/ без ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция е 4 859.40 лв. (четири хиляди осемстотин петдесет и девет лева и четиридесет стотинки) без ДДС. Срок на изпълнение на поръчката – от влизане в сила на договора за закуска до 31.01.2016 г. Поръчката за доставка на закуски се извършва по реда и при условията на Постановление N 308 от 20 декември 2010 година на Министерски съвет за осигуряване и разпределяне средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас и се определят за всяка финансова година, като училището отпуска средства от бюджета си за финансиране на доставката на закуски.
  • Позиция № 2 Доставка на готови ястия за обяд, в индивидуални опаковки , с прибори за еднократна употреба за хранене – кетъринг, за учениците от I-ви до VIII клас, от СОУ „Антон Попов” гр. Петрич”; Прогнозен брой ученици – 50 /петдесет/. Прогнозен брой учебни дни – 89 /осемдесет и девет/. Максималната допустима стойност за 1 /един/ брой обяд е: 2.00 /два/ лева без ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция е : 8 900,00 (осем хиляди и деветстотин) лева без ДДС. Срок на изпълнение на поръчката – от влизане в сила на договора за закуска до 31.01.2016 г. Училището финансира поевтиняване на обяда в размер – 1 (един) лев на доставен обяд без ДДС, (1,20 лв) с ДДС.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
  • ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СОУ „Антон Попов, гр. Петрич;
  1. Документацията за участите може да бъде изтеглена безплатно от електронната страница на училището: https://sou-anton-popov.org/, „Профил на купувача”, като желаещите имат право да получат документацията от деловодството на СОУ”Антон Попов” – град Петрич, с административен адрес: в гр. Петрич, ул.”Тетово”№ 8, само и единствено ако желаят това, при цена, която съответства на действителните разходи за отпечатване и размножаването й. /съгл. Чл.28, ал.7 ЗОП.
  2. Място и срок за подаване на офертите: отдел „Счетоводство“ в сградата на СОУ „Антон Попов”град Петрич, ул. „Тетово” № 8 до 16:30 часа на 01.10.2015 г.
  3. Офертите ще бъдат разглежданиот назначена със Заповед на Възложителя комисия  на 02.10.2015 г. от 14:00 часа в сградата на СОУ „Антон Попов”град Петрич, ул. „Тетово” № 8  –  учителска стая.

Публичната покана е публикувана на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки: www.aop.bg.

Документацията за участие и Публичната покана са публикувани на 24.09.2015 г.

ЗАПОВЕД НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

УСЛОВИЯ, УКАЗАНИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОМПЛЕКТ ОТ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ – ПРИЛОЖЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Комисия, назначена със заповед №13/02.10.2015 г.

Протокол по чл. 101г, ал. 3 от ЗОП – публикуван на 07.10.2015 год.

Заповед № 15/07.10.2015 г. – публикувана на 07.10.2015 год.

Договор за доставка – ЕТ „Дилия – Илия Чергов“ – публикуван на 08.10.2015 


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ -2014 ГОДИНА

СОУ „Антон Попов”, гр. Петрич отправя Публична покана, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Приготвяне и доставка на храна по предварителна заявка за учениците от СОУ „Антон Попов”-град Петрич”, по две обособени позиции:

  • Позиция № 1 – «Доставка на готови закуски,в индивидуални опаковки, за децата от подготвителните групи и учениците от I-ви до IV клас включително, на СОУ „Антон Попов” гр. Петрич”; прогнозен брой деца – 150, прогнозен брой учебни дни – 100. Прогнозната стойност на обособената позиция е 6 300,00 лв. (шест хиляди и триста лева ) без ДДС. Поръчката за доставка на закуски се извършва по реда и при условията на Постановление N 308 от 20 декември 2010 година на Министерски съвет за осигуряване и разпределяне средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас и се определят за всяка финансова година, като училището отпуска средства от бюджета си за финансиране на доставката на закуски.
  • Позиция № 2 Доставка на готови ястия за обяд, в индивидуални опаковки , с прибори за еднократна употреба за хранене – кетъринг, за учениците от I-ви до VIII клас, от СОУ „Антон Попов” гр. Петрич”; Прогнозен брой деца – 120, прогнозен брой учебни дни – 110. Прогнозната стойност на обособената позиция е 26 400,00 (двадесет и шест хиляди и четиристотин) лева без ДДС. Училището финансира поевтиняване на обяда, като поръчката за доставката на основни ястия за обяд се извършва по проект BG051P0001–3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, съфинансиран от ЕСФ по програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013.
  • Общо: 32 700,00 BGN без ДДС

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СОУ „Антон Попов, гр. Петрич;

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Документацията за участите може да бъде изтеглена безплатно от електронната страница на училището: https://sou-anton-popov.org/, „Профил на купувача”, като желаещите имат право да получат документацията от деловодството на СОУ”Антон Попов” – град Петрич, с административен адрес: в гр. Петрич, ул.”Тетово”№ 8, само и единствено ако желаят това, при цена, която съответства на действителните разходи за отпечатване и размножаването й. /съгл. Чл.28, ал.7 ЗОП.

2. Място и срок за подаване на офертите: отдел „Счетоводство“ в сградата на СОУ „Антон Попов”град Петрич, ул. „Тетово” № 8 до 16:30 часа на 02.12.2014 г.

3. Офертите ще бъдат разглеждани от назначена със Заповед на Възложителя комисия на 03.12.2014 г. от 14:00 часа в сградата на СОУ „Антон Попов”град Петрич, ул. „Тетово” № 8 – учителска стая.

Публичната покана е публикувана на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки: www.aop.bg.

Документацията и поканата са публикувани на 21.11.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 69a, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че на 19.12.2014г. в 14.00 часа в учителската стая, находяща се в сградата на СОУ „Антон Попов”, в град Петрич, ул. Тетово” № 8, ще бъдат отворени ценовите оферти в обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на храна, по предварителна заявка, за учениците от СОУ „Антон Попов”, гр. Петрич”.

При отварянето на плик №3 „Предлагана цена” могат да присъстват участници в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Комисия, назначена със Заповед № 88/03.12.2014 г.

Публична покана

УСЛОВИЯ, УКАЗАНИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОМПЛЕКТ ОТ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ – ПРИЛОЖЕНИЯ

Протокол №1 от дейността на комисията

Протокол №2 от дейността на комисията

Протокол №3

Заповед №119

Договор – ЕТ „Албена Узунова“

Договор – ЕТ „Дилия – Илия Чергов“