Прием за І клас и подготвителна група за учебната 2017-2018 год.

Организация на приема в Подготвителна група и І клас за учебната 2017/2018 година.

СУ „АНТОН ПОПОВ“ обявява две паралелки в І клас и една подготвителна група.

І Критерии за осъществяване на приема.

 1. Водещ критерий за осъществяване на приема е близостта на училището до настоящ адрес на родител/ настойник/ или най-краткото време за достигане до училището.
 2. Класирането при приема на децата в първи клас се осъществява на база точкова система.
 3. Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записването на детето в учебното заведение. На място се представят всички необходими документи, доказващи съответните предимства, в противен случай детето на ползва предимство.
 4. При голям брой кандидати за прием в първи клас се прилагат следните критерии:

         а/ дете с трайни увреждания с над 50 %;

         б/ дете с двама починали родители;

         в/ други деца от семейство, обучаващи се в училище;

          г/ деца, завършили подготвителна група в избраното училище;

          д/ близост до местоработата на един от родителите;

          е/ деца близнаци, тризнаци;

          ж/ деца със СОП- до три в паралелка;

           з/ деца инвалиди;

           и/ деца на учители и служители в училището;

ІІ. График на дейностите по приема:

 1. Обявяване на свободните места – до 30 март
 2. Приемане на заявления за записване на първокласниците- от 31 май до 23 юни 2017 година;
 3. Обявяване на списъците с класираните ученици- 26 юни 2017 година;
 4. Записване на класираните ученици става само с оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група- до 26 юни включително;
 5. Обявяване на свободните места- на 27 юни 2017 година;
 6. Попълването на обявените свободни места- на 28 и 29 юни 2017 год.;
 7. Обявяване на останалите свободни места- на 30 юни 2017 год.;
 8. Попълване на свободните места до 22 ученици- до 15 септември включително.

ІІІ. Записване след класиране.

 1. Родителите / настойниците/ записват детето в училището, за което е класирано, в определените в графика на дейностите срокове.
 2. Записването се извършва от училищната комисия след проверка на подадените от родителите / настойниците/ задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране.

    Необходими документи за записване в първи клас са:

 1. Заявление за записване /по образец/
 2. Копие от акта за раждане на детето и оригинал за сверяване
 3. лична карта на подаващия заявлението за записване родител /настойник/ за удостоверяване- при поискване
 4. Удостоверение за завършена подготвителна група или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група/ вкл. за върнали се от чужбина деца /.

   II Необходими документи за записване в подготвителна група:

 1. Заявление за записване /по образец/.
 2. Ксерокопие на акта за раждане на детето

 

Брошура-І-клас