Прием 2020/2021

План-прием в VIII клас


Специалност: Горско стопанство
Професия: Лесовъд
Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език АЕ.

Балообразуващи предмети:

  • Български език и литература
  • Биология и здравно образование

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година по училища и паралелки на територията на област Благоевград

График на дейностите и срокове по приемане на ученици след завършено основно образование

Система за прием на ученици в първи клас

Ред, срокове и организация за прием на ученици в първи клас в СУ „Антон Попов“ за учебната 2020-2021 година.

Заявление за прием в първи клас