Прием 2021/2022

План-прием в VIII клас

Специалност: Производство на облекло от текстил
Професия: Оператор в производството на облекло
Дуална форма на обучение
Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език АЕ.

Балообразуващи предмети:

  • Български език и литература
  • Изобразително изкуство

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година по училища и паралелки на територията на област Благоевград, утвърден със Заповед №РД-06-276/28.04.2021г.

График на дейностите и срокове по приемане на ученици след завършено основно образование

Организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас