2019/2020 год.

Стратегия за развитие на училището 2016-2020г.

Годишен план за дейността на училището

Правилник за дейността на училището

План за квалификационната дейност през 2019-2020г.

Етичен кодекс

Дневен режим

Учебни планове

Програма за предоставяне на равни възможности

Мерки за повишаване на качеството на образованието

План за подкрепа на личностното развитие на ученика

План за дейността на училищната комисия по превенция за ранно напускане на учениците от училище

План за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Програма за превенция на ранното напускане на училище

План за дейността на училищна комисия за превенция на ранно напускане на ученици от училище

План-програма за безопасността на движението по пътищата

План на комисията по етика

План за работа на училищен координационен съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза в СУ „Антон Попов“

Форми на обучение

Заповед стипендии на учениците

График за контолни и класни работи през I учебен срок

Правила за водене на дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие

План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата за учебната 2019-2020г.

График за консултации по учебни предмети за I учебен срок

Седмично разписание за II учебен срок

График за консултации по учебни предмети за II учебен срок

График за работа с училищна документация и консултация с родители през II учебен срок

График за контолни и класни работи през II учебен срок

График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка на учениците от дневна форма на обучение през февруарска изпитна сесия за учебната 2019/2020г.,

График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка на учениците от дневна форма на обучение през мартенска изпитна сесия за учебната 2019/2020г.

График за провеждане на изпити за валидиране на знания и компетентности

Протокол №2 от Обществения съвет при СУ „Антон Попов“

Протокол №3 от Обществения съвет при СУ „Антон Попов“