2019/2020 год.

Стратегия за развитие на училището 2016-2020г.

Годишен план за дейността на училището

Правилник за дейността на училището

План за квалификационната дейност през 2019-2020г.

Етичен кодекс

Дневен режим

Учебни планове

Програма за предоставяне на равни възможности

Мерки за повишаване на качеството на образованието

План за подкрепа на личностното развитие на ученика

План за дейността на училищната комисия по превенция за ранно напускане на учениците от училище

План за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Програма за превенция на ранното напускане на училище

План-програма за безопасността на движението по пътищата

План на комисията по етика

План за работа на училищен координационен съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза в СУ „Антон Попов“