2020/2021 год.

Етичен кодекс на училищната общност
Стратегия за развитие на училищната общност
Правилник за дейността на училището – 1, 2
Училищни учебни планове
Форми на обучение
Годишен план за дейността на училището
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
План-програма за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата.
Дневен режим
Правилник за вътрешния трудов ред
Правилник БУВОТ
Програма ЦОУД
План за сигурност
План за защита при бедствия на пребиваващите в СУ „Антон Попов“
План за действие при подготвен или завършен терористичен акт
План на училищната комисия за превенция на противообществените проявина малолетните и непълнолетните
План-програма за осъществяване на взаимодействие между училищната общност и родителите в СУ „Антон Попов“ – гр. Петрич
Заповед за достъп до сградата на СУ „Антон Попов“
Работна инструкция „Регистриране и докладване на сигнали за нарушения на етичния кодекс на училищната общност“
Правилник за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение
Правилник за работа с електронен дневник
Правила за движение и съхранение на документите с фабрична номерация
План за противодействие на училищния тормоз
План за осъществяване подкрепа за личностно развитие на децата/учениците със специални образователни потребности
План за работа на педагогическия съветник
План за работа на комисията по етика
План за работа на училищния кооринационен съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза в СУ „Антон Попов“
План за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
План за квалификационната дейност
План за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
План-програма за безопасността на движението по пътищата
План за осигуряване на нормален учебен процес при зимни условия
Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност
Насоки за работа на системата училищното образование в условията на COVID – 19
Единни училищни правила за задълженията на всички служители, свързани със случаите на насилие и тормоз
План за действие в условията на COVID – 19
Правила за работа в извънредна ситуация


План за противодействие на училищния тормоз
План за осъществяване подкрепа за личностно развитие на децата/учениците със специални образователни потребности
План за работа на педагогическия съветник
План за работа на комисията по етика
План за работа на училищния кооринационен съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза в СУ „Антон Попов“
План за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
План за квалификационната дейност
План за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
План-програма за безопасността на движението по пътищата
План за осигуряване на нормален учебен процес при зимни условия
Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност
График за провеждане на изпити за валидиране на основен етап
Насоки за работа на системата училищното образование в условията на COVID – 19
Единни училищни правила за задълженията на всички служители, свързани със случаите на насилие и тормоз
План за действие в условията на COVID – 19
Правила за работа в извънредна ситуация