2022/2023 год.

Етичен кодекс на училищната общност
Стратегия за развитие на училището
Правилник за дейността на училището
Училищни учебни планове 1-7., 8-12., 10., 9.
Форми на обучение
Годишен план за дейността на училището
План за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програма за превенция на ранното напускане на училище
План за сигурност
План за работата на педагогическия съветник
План за работа на училищния координационен съвет
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
План-програма за действие 2022 година за безопасност на движението по пътищата.
Дневен режим
Правилник за вътрешния трудов ред
План-програма БДП
План за ПЛР
План за защита при бедствия и аварии
План за действие при подготвен или извършен терористичен акт
Насоки в условията на КОВИД 19
План за действие в условията на КОВИД 19
Правилник БУВОТ
Програма ЦОУД
План за работа на комисията по етика
Правилник за приемане на ученици в СФО
Работна инструкция за нарушения
Правила за движение на документите с фабрична номерация
План на комисията по етика
Вътрешни правила за получаване на дарения
План за противодействие на тормоза между учениците
План на комисията по превенция на противообществени прояви
Тематичен план на заседанията на педагогическия съвет
Правила за работа в извънредна ситуация
План-програма за осъществяване на взаимодействие между училищната общност и родителите
Вътрешни правила за финансово управление
Правилник на обществения съвет
Годишен план ПЛР
ИУП – ИФО
ИУП – СОП